Kjøpsbetingelser

Betingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard
salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med
forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig
handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir
om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet
opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og
leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene
(for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom
partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse
mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger
Heretter kalt selger/selgeren er:

Firmanavn: Trendy VVS AS
Postadresse: Instituttveien 65, 2007 Kjeller
E-post: post@trendyvvs.no
Telefon: 40470999
Organisasjonsnr: 925703621 MVA

Kjøper

Heretter kalt kjøper/kjøperen er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er oppgitt i NOK Prisene inkluderer
merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker
fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene
kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og
lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje
med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen,
gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser
til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av
merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er
mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det
har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i
bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet
er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at
ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til
antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og
ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som
mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir
sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller
debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet
ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i
etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder
faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet
til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det
sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i
nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av
bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal
selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager
etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir
sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til
bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik
transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er
særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av
kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og
kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes
rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller
skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens
bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere
varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om
den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten
innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om
angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser,
vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et
senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe
fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har
kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema,
vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt.
Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt,
vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av
bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev),
og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding
etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem
til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn
standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke
betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra
da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte
angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen,
skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som
kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som
følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt,
eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt
tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet.
Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme
stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve
at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens
håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes
art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen
hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som
forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er
egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer)
eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig
utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har
blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis
varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen
melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om
“Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Mangel ved varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at
den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han
eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen
ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter
at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare
vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
 holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag,
kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting.
Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig
eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.
Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens
verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det,
kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter
avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9
etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan
også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling,
inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren
fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse).
Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter
urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig
betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan
selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at
kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler
innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har
fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med
mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for
økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra
kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen
ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve
renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved
manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til
inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om
inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom
kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper
med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke
selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt
gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen
rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter
ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i
kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt “Kjøperens rettigheter ved forsinkelse” og “Kjøperens
rettigheter ved mangel”.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun
innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren
skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens
personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig
for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i
lovbestemte tilfelle.Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer
dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting
er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre
formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut
over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren
innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gikjøperen
informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som
skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og
avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon
eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av
personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter
eller endrer personopplysningene.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500 eller www.forbrukerraadet.no